De Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

 

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten. 

Art 1 CONFIRMITEIT

De verkoper LIVING POINT BVBA (BE0846.224.040), hierna Living point genoemd, waarborgt dat de aan de koper geleverde goederen in overeenstemming zijn met de verkoopovereenkomst. Dit betekent dat de goederen beantwoorden aan de beschrijving ervan in de verkoopovereenkomst, reclame of etikettering en aan de eigenschappen van de aan de koper getoonde modellen in toonzaal dan wel op de website of andere communicatievormen. Dat de goederen geschikt zijn voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen, en voor een door de koper gewenst bijzonder gebruik voor zover dit uitdrukkelijk in de verkoopovereenkomst is vermeld.

Art 2 OMVANG VAN DE VERPLICHTINGEN

De verkoper is gebonden door garantiebewijzen, prospectussen en publicitaire mededelingen en andere documenten die door hem worden uitgedeeld, overgenomen of waarnaar hij verwijst, en dit voor zover zij de rechten van de koper, die uit de wet en uit deze overeenkomst voortvloeien, niet beperken. De verkoper zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht. Wanneer de koper een meubel bijbesteld met zijn bestaande meubelen is er kleurverschil. De meubelen in toonzaal kunnen verschillen van kleur t.o.v. geleverde meubelen. Een bestelling leidt slechts tot een overeenkomst als er een genummerde bestelbon van Living point is opgemaakt en aan de koper is overhandigd. Living point behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren, zonder hiervoor enige verantwoording te moeten afleggen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Living point is het niet toegestaan de geregistreerde naam Living point te gebruiken voor eender welk doeleind. Inzake misleidende mededeling (art.VI.92 e.v. en VI 104 e.v. W.E.R.) door misbruik te maken van de handelsbenaming en van de merknaam Living point en dit onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per vastgestelde inbreuk met een maximum van 100.000 euro.

Art 3 PRIJS

De prijs zal bepaald worden op basis van een offerte die fysiek of via mail overeengekomen wordt. In geen geval kan de prijs op de website als definitief worden beschouwd en dient deze enkel als richtprijs. Een prijs die buiten zijn redelijkheid valt, kan niet beschouwd worden als correcte richtprijs, waarmee Living point voorbehouden is wijzigingen door te voeren, conform artikel 17. Deze richtprijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk omschreven in de omschrijving van het betreffende artikel op de website. Een bijhorende foto op website of andere communicatiemiddelen is decoratief bedoeld en kan elementen van artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de richtprijs.

Indien op verzoek van de koper wijzigingen worden aangebracht aan de productietermijn en/of leveringsplaats en/of omstandigheden, of indien de koper verkeerde inlichtingen heeft verstrekt, krijgt de verkoper het recht extra kosten aan te rekenen. Indien voor de leveringsdatum de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast. Indien duidelijk blijkt dat de samentelling van de stuksprijzen of geen nota van de prijs achter de omschrijving van het product niet overeenkomen met de totaalprijs, als bij het nog te betalen bij levering, wordt dit beschouwd als een telfout en wordt het saldo verrekend. Indien de koper dit betwist, hebben beide partijen het recht de koop zonder kosten te verbreken.

Art 4 PRODUCTIETERMIJN

De productietermijn moet aangegeven zijn en is van strikte toepassing. Indien geen precieze productietermijn werd overeengekomen, dan bedraagt de uiterste termijn 6 maanden vanaf de ondertekening van deze overeenkomst. Levert de verkoper de meubelen niet ten laatste op de overeengekomen termijn of weigert de koper de meubelen ten laatste op die datum in ontvangst te nemen, dan kan de benadeelde partij per aangetekend schrijven de uitvoering van de overeenkomst eisen binnen een termijn van 6 weken. Indien de tegenpartij in gebreke blijft dan heeft de benadeelde partij het recht om de afgesloten overeenkomst onmiddellijk te verbreken zonder voorafgaande ingebrekestelling. In dit geval heeft ze het recht op de teruggave van alle reeds betaalde bedragen of reeds geleverde meubelen. Wordt de overeenkomst ontbonden door de koper, dan heeft de verkoper vanaf dit ogenblik het recht de meubelen aan derden te verkopen. Indien de uiterste leveringsdatum op eenzijdig verzoek van de koper wordt verdaagd of uitgesteld voor langer dan één maand, dan kan de verkoper een bijkomend voorschot eisen om zijn financiële verplichtingen te kunnen nakomen. Eventuele bewaringskosten zullen worden doorgerekend bij de definitieve afrekening naar rato van 1.5% per maand. Wanneer de koper nog een voorschot moet betalen, begint de productiedatum of -termijn op de dag wanneer het voorschot volledig betaald is.

Art.4 is evenwel niet van toepassing ingeval de productiedatum niet kan worden nageleefd wegens normaal niet voorzienbare omstandigheden buiten de wil van de verkoper, waaronder overmacht. Er is onder andere sprake van overmacht indien goederen niet tijdig aan de verkoper worden geleverd door de producent ervan. In dit geval is er geen enkele schadevergoeding verschuldigd

Art 5 LEVERING & AFHALING

Vanaf een aankoopbedrag van €1000 wordt een franco drempellevering voorzien voor Limburg, België. Een drempellevering is een levering op het leveringsadres, op het gelijkvloers in de eerste ruimte (zoals inkomhal of garage), zonder uitpakken of monteren.

Is het aankoopbedrag lager dan €1250, dan zal een minimumkost van €50 aangerekend worden. Elke locatie die buiten Limburg valt, zal onderhevig zijn aan extra leveringskosten zoals overeengekomen wordt in de verkoopovereenkomst. De levering geschiedt op de afgesproken plaats. Werd geen plaats van levering overeengekomen, dan geschiedt zij op het adres van de koper. De controle over de geleverde hoeveelheden zal door de koper geschieden. De koper is verantwoordelijk dat de afgesproken manier van levering en plaatsing mogelijk is. De koper dient er zich vóór de aankoop van te vergewissen dat de deuropening, ramen, trapopening en andere ruimten ter plaatse voldoende ruim zijn om de levering op normale wijze te kunnen uitvoeren. Bovendien is de koper gehouden een vrije beschikbare ruimte te voorzien van 18 meter voor de vrachtwagen, dit binnen de 10 meter van het leveringsadres. Bij onstentenis vervalt de eventuele gratis transportkost en wordt bovendien de werktijd voor het laden en lossen aangerekend.

De koper zorgt ervoor dat hij of zij de goederen op de dag van de levering kan ontvangen. Volmachten zijn mogelijk. Wie op de plaats van de levering aanwezig is en de goederen ontvangt, wordt vermoed zulke volmacht te hebben gekregen. Indien Living point zich op de voor de levering afgesproken plaats en datum nutteloos bij de koper aanbiedt omdat de koper afwezig is, geen of onvoldoende toegang kan verlenen of niet kan betalen is de koper een vergoeding verschuldigd, gelijk aan de leveringskosten zoals vermeld op de voorzijde van de verkoopovereenkomst met een minimum van 125 euro, te vermeerderen met de effectieve tijd ter plaatse van de monteurs t.w.v. €45/uur per persoon.

De eventuele onmogelijkheid tot levering kan in geen geval aanleiding geven tot kosteloze verbreking of wijziging van de verkoopovereenkomst. De (leverings-) kosten nodig voor een extra levering of leveringspoging zijn ten laste van de koper. Living point is slechts tot levering gehouden na voorafgaande en afzonderlijke overschrijving van deze kosten.

Wanneer Living point bij het plaatsen van de goederen wijzigingen dient aan te brengen aan de plaats van levering, zoals door het boren van gaten in muren, worden deze wijzigingen geacht te zijn gebeurd in opdracht van en onder de verantwoordelijkheid van de koper.

Art. 6 WIJZIGING LEVERING EN STOCKAGE

De koper heeft het recht tot vijf werkdagen vóór de afgesproken leveringsdatum aan Living point te vragen deze leveringsdatum uit te stellen. In dat geval is hij aan Living point een forfetaire, administratieve vergoeding wegens planningswijziging verschuldigd van €75. Bij bestelling conform de gangbare termijn van de leveranciers, zoals weergegeven op de verkoopovereenkomst, worden bestelde goederen – met inbegrip van goederen en onderdelen in de zin van artikel 2 – zonder vergoeding gestockeerd tot 2 weken na binnenkomst van de goederen, waarbinnen afhaling of effectieve levering dient te gebeuren. Indien op de verkoopovereenkomst een andere datum van afhaling of levering werd aangegeven start deze periode van 2 weken na de aangegeven datum. De koper kan na deze periode een uitstel van levering of afhaling bekomen van 2 weken, waarvoor per 2 weken een stockagevergoeding van €50 dient te worden voldaan bij aanvang van elke periode van 2 weken. Living point is slechts tot levering gehouden na voorafgaande en afzonderlijke overschrijving van voormelde stockagekosten.

Na het verstrijken van een termijn van 3 maanden na binnenkomst van de goederen en in het geval dat de koper niet ingaat op schriftelijke verzoeken van Living point tot uitvoering van de overeenkomst, is Living point gerechtigd om de gedwongen uitvoering of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te verordenen, met schadevergoeding. Bovendien zal het reeds betaalde voorschot volledig worden verrekend als een annulatievergoeding.

Andere dan voormelde regelingen moeten uitdrukkelijk op de voorzijde van de oorspronkelijke verkoopovereenkomst vermeldt worden.

Art 7 KWALITEIT EN GEBREKEN

De verkoper waarborgt dat de meubelen in overeenstemming zijn met het contract. Hij verklaart dat de meubelen stroken met het geen in de overeenkomst bepaald is, met de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, met de bestaande veiligheidsnormen en met de publicitaire mededelingen en andere documenten die door de verkoper worden uitgedeeld, overgenomen of waarnaar hij verwijst. De verkoper verklaart dat de meubelen geschikt zijn voor elk bijzonder door de koper gewenst gebruik dat deze aan de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst heeft meegedeeld en dat de verkoper schriftelijk heeft aanvaard. Elke niet-overeenstemming met deze gegevens wordt hierna "gebrek" genoemd.

Worden niet als gebrek beschouwd, verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, plooivorming en structuurverschillen eigen aan leder, nerven, artisanale voorwerpen en barsten. Alsook het "werken" van hout, voor zover deze verkleuring of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

 

Art. 8 GESCHILLENBESLECHTIGING

Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden op http://ec.europa.eu/odr, doch wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

Art 9 VERHAALMIDDELEN

Als er een gebrek is, heeft de koper de keuze tussen kosteloze herstelling of vervanging van de onderdelen. De verkoper kan die herstelling of vervanging van de onderdelen weigeren wanneer deze buiten verhouding is, gelet op:

  • De waarde van de meubelen
  • De ernst van het gebrek
  • De vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening mogelijk is zonder ernstige overlast voor de koper.

De koper heeft recht op prijsvermindering of ontbinding als herstelling of vervanging niet mogelijk is of als de verkoper ze niet uitvoert binnen een redelijke termijn. In geval van ontbinding moet de koper de verkoper op een billijke manier vergoeden voor het reeds verkregen genot. Betreft het een relatief klein en weinig belangrijk gebrek, dan kan de koper de ontbinding niet vragen. De koper vrijwaart de verkoper tegen iedere vordering van derden gegrond op de contractuele betrekkingen tussen koper en verkoper. Deze verhaalmiddelen vervallen indien het ingeroepen gebrek veroorzaakt is door een onoordeelkundige deelkundige behandeling van/of onvoldoende zorg voor de geleverde meubelen, alsmede wanneer de meubelen niet gebruikt worden overeenkomstig hun bestemming. De koper heeft geen verhaal bij gebreken die hij kende of redelijkerwijze had moeten kennen bij het sluiten van de overeenkomst of als het gebrek voortvloeit uit materiaal door de koper geleverd. Artikelen uit de koopjeshoek zijn licht beschadigd of werden teruggebracht. Ze kunnen dus niet vergeleken worden met gewone artikelen in de toonzaal, o.a. gezien hun mindere waarde. Herstelling of vervanging van deze artikelen is in de regel economisch niet verantwoord.

De verkoper is aansprakelijk voor elk gebrek dat bestaat bij de aflevering van de meubelen. De koper dient een zichtbaar gebrek binnen 7 dagen na levering schriftelijk te melden aan de verkoper. Als het gebrek zich manifesteert binnen de 6 maand wordt vermoed dat het gebrek bestond bij de aflevering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van de meubelen of met de aard van het gebrek. Als het gebrek zich manifesteert vanaf de 7e maand tot en met het 2e jaar na aflevering, dient de koper te bewijzen dat het gebrek bestond bij aflevering. De koper moet de verkoper schriftelijk op de hoogte brengen van het bestaan van het gebrek binnen de 2 maanden vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld. Gebreken welke bij het sluiten van de overeenkomst bestonden worden geacht niet te bestaan als de koper het gebrek kende of redelijkerwijs behoorde te kennen of als het gebrek voortvloeit uit materiaal geleverd door de koper aan de verkoper.

Art 10 MEUBELWAARBORG

In geval van gebrek wordt volgende fabrieksgarantie gegeven: Gedurende de eerste 2 jaar na de levering heeft de koper het recht het meubel door de verkoper te laten herstellen of te laten vervangen door een identiek meubel indien herstelling niet mogelijk is. Het herstellen, afhalingen en terugbrengen gebeurt op kosten van de verkoper, tenzij het gaat om cash-carry meubelen (afgehaald door de koper) dan zal koper dit voor eigen rekening en risico aan de verkoper bezorgen. Art 9 is enkel van toepassing wanneer de goederen volledig voldaan zijn. Ingeval de koper de levering van de bestelde goederen uitstelt, houdt Living point zich het recht voor om de garantieperiode en verkoopprijs te wijzigen.

Art 11 EIGENDOMSOVERDRACHT

De eigendomsoverdracht heeft plaats op het ogenblik van de levering. De koper moet de goederen op het moment van de levering controleren op aantal en gebreken, ook als de montage of installatie pas later plaatsvindt. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om geleverde goederen steeds correct te bewaren en te beschermen. Gebeurt dit niet, dan mag Living point weigeren om te ruilen of te herstellen (zelfs bij niet-conforme levering of gebreken) bv. als de goederen niet meer geschikt zijn voor een normaal gebruik. Zolang de meubelen niet geleverd zijn, valt elk risico wegens verlies of beschadiging ten laste van de verkoper. De verkoper kan echter bepalen dat de eigendomsoverdracht slechts zal geschieden bij volledige betaling. Bij het weigeren van betalen bij levering om welke reden dan ook, heeft de verkoper het recht de goederen onmiddellijk terug mee te nemen, tenzij de koper bij eventuele beschadigingen maximum 2% van het totaal laat openstaan totdat het onderdeel wordt vervangen, waarna het saldo betaald wordt. Indien de koper desondanks omwille van een kleine beschadiging niets wenst te betalen kan de verkoper de goederen terug meenemen en nadien extra kosten aanrekenen dit in verhouding tot de door de koper veroorzaakte kosten.

Art 12 ANNULERING VAN EEN BESTELLING

De koper kan een bestelling annuleren. In dat geval blijft het betaalde voorschot verworven voor Living point, ten titel van forfaitaire en algemene vergoeding. Deze vergoeding is vastgesteld op 30% van de aankoop. Voor bestellingen op maat is dit bedrag 75% van de aankoop.

Art 13 BETALING

Online wordt er geen mogelijkheid tot betaling voorzien. De betaling van de meubelen geschiedt daarom contant, of bij wijze van gecertificeerde cheque bij levering. Indien de koper via overschrijving wenst te betalen, moet dit minimum 6 dagen voor levering op het rekeningnummer van Living point gestort zijn.

De koper zal 30% van de prijs, vermeld op de voorzijde, bij wijze van voorschot, voldoen binnen de dertig dagen van de ondertekening, zonder verdere maning of ingebrekestelling. De levering is in ieder geval ondergeschikt aan de voorafgaande betaling van het volledig saldo van de prijs. Bij niet-betaling van de gehele of gedeeltelijke prijs op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn op de openstaande schuld ten bedrage van 1% per maand met als minimum de wettelijke intresten.

Bovendien zal, indien de betaling niet gebeurd is binnen de 14 dagen na een aangetekende ingebrekestelling, van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% op de aankoopprijs, met een minimum van 50 euro, dit alles onverminderd de bovenvermelde intresten. Indien behoudens overmacht of ernstige redenen door Living point aan te tonen, de goederen niet kunnen geleverd worden, heeft de consument recht op kosteloze ontbinding van de overeenkomst, wat betreft de niet-geleverde goederen.

Art 14 PRIVACY POLICY

Living point gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens, dit conform de geldende wetgeving (o.a. GDPR regelgeving). Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door Living point en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens.

Wij wijzen u erop, dat wij, voor zover wettelijk zonder uw afzonderlijke, nadrukkelijke toestemming toelaatbaar is, oftewel zover u ons uw toestemming verstrekt heeft, uw gegevens – ook herhaaldelijk - voor eigen reclame- en marketingdoeleinden gebruiken.

Art 15 GEBRUIK VAN COOKIES

Wij willen de bezoekers van deze website graag informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers gezet worden. Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Andere cookies worden gebruikt voor het verzamelen van statistieken van onze bezoekers, om daarmee onze website te verbeteren naar de toekomst.

Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat doen via de instellingen van uw browser. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw browser. Houd er, wanneer u cookies uitschakelt, wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door deze website verder te gebruiken zonder in zijn browserinstellingen cookies te blokkeren, gaat u als bezoeker van deze website ermee akkoord dat er cookies gebruikt worden. U kunt op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Art. 16 VERZAKINGSRECHT, RETOURS EN TERUGBETALINGEN

Conform de wet van 30 december 2013 inzake boek VI van het Wetboek Economisch recht "marktpraktijken en consumentenbescherming", heeft de Klant het recht om, binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van het product, de verkoper op de hoogte te stellen dat hij wil verzaken aan zijn aankoop, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven.

Dit verzakingsrecht is niet van toepassing voor professionele kopers. Als een Klant Living point op de hoogte wil stellen dat hij wil verzaken aan zijn aankoop kan hij dit doen via elk beschikbaar communicatiemiddel of via het modelformulier onderaan deze pagina.

Het verzakingsrecht is natuurlijk maar geldig voor zover het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 14 dagen nadat de Klant Living point op de hoogte gebracht heeft dat hij/zij wil verzaken aan zijn/haar aankoop. Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in een zo goed mogelijke toestand, bij voorkeur oorspronkelijke staat en vergezeld van de factuur en de mail of bevestiging waarmee dit werd geannuleerd.

Living point kan, na de consument eerst integraal terugbetaald te hebben, evenwel een schadevergoeding van de consument vorderen die overeenstemt met de waardevermindering die het goed ondergaan heeft ingevolge de beschadiging, bevuiling of gebruik van het bewuste goed (artikel VI.51, §2 WER). Dit geldt ook voor de annulatie van een bestelling voor deze geleverd werd. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Zodra de 14 dagen verstreken zijn, is Living point niet meer in staat om de retour te aanvaarden, en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender. De retour moet verstuurd worden naar het adres dat vermeld staat in Artikel 3. De Klant moet zelf de retour verzendingskosten betalen of de ophaalkosten betalen met een forfait van 50 euro. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 14 dagen na ontvangst van de retour door Living point, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop.

Het verzakingsrecht kan ook uitgeoefend worden nadat de aankoop gedaan is, maar vóór dat de bestelling verzonden is. Hiervoor dient de klant een mail te schrijven en te verzenden naar Living point, waarin zij vermelden dat zij willen afzien van de aankoop. In dat geval zal de terugbetaling gebeuren binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de annulatie van de bestelling. Kortingsbonnen of tegoedbonnen kunnen op geen enkel moment opeisbaar worden en uitbetaald worden in contanten, ook niet wanneer een meubel niet meer leverbaar is. Dan zal hier een nieuwe tegoedbon met onbeperkte geldigheidsdatum bezorgd worden voor een nieuw order in de toekomst. Living point zal een email versturen op het ogenblik dat zij de retour ontvangen heeft en op het ogenblik dat zij haar bank gevraagd heeft om een terugbetaling te doen.

Art. 17 WEBSITE/EMAIL

Het louter gebruik van de website, e-mail of vergelijkbare middelen voor bestellingen geldt als een aanvaarding van de algemene voorwaarden. Living point streeft ernaar alle informatie op haar website zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Alle informatie op deze website wordt echter onder voorbehoud verstrekt. Snelle ontwikkelingen en/of prijswijzigingen kunnen ertoe leiden dat deze informatie niet correct of onvolledig is. Living point mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Living point is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Vorm- en inhoudsfouten worden voorbehouden.

Bij bestelling via website of e-mail komt een overeenkomst tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de klant, per email is verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres. Living point en haar koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en aanvaarding daarvan. De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijs kunnen dienen. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail wordt vertrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

MODELFORMULIER

Aan Living point, 3630 Maasmechelen, Koninginnelaan 115 bus 58.

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering herroep/herroepen (*)

− Besteld op (*) / Ontvangen op (*):

− Naam/Namen consument(en):

− Adres consument(en):

Handtekening van consument(en)

Datum - Plaats